Introducere

M&V HOLLYDAYS Ltd. (Adresă: 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11., telefon: +36 20/933-9499, e-mail: info@holidaysclubresorts.hu)(denumit în continuare Furnizor de servicii, Operator de date) transmite prin prezenta următoarele informații.

Următoarele informații sunt furnizate în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prezenta Notă de confidențialitate reglementează gestionarea datelor de pe site-ul https://holidaysclubresorts.hu/ro/.

Notificarea privind confidențialitatea este disponibilă la adresa: /ro/adatvedelem/

Modificările aduse prezentului aviz vor intra în vigoare la data publicării la adresa de mai sus.

Operatorul de date și datele de contact

 • Nume: M&V HOLLYDAYS Kft.
 • Adresa: 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11.
 • E-mail: info@holidaysclubresorts.hu
 • Număr de telefon: +36 20/933-9499

Definiție

1. „date cu caracter personal”: înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;

2. „prelucrare”: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. „operator”: înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea operatorului pot fi, de asemenea, stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru;

4. „persoană împuternicită de operator”: înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui operator;

5. „destinatar”: înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism căruia sau căruia i se comunică date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Autoritățile publice care pot avea acces la datele cu caracter personal în contextul unei investigații individuale în conformitate cu dreptul Uniunii sau al unui stat membru nu sunt destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile în materie de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;

6. „consimțământul persoanei vizate”: înseamnă o manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate prin care persoana vizată își exprimă, printr-o declarație sau printr-un act care exprimă în mod neechivoc consimțământul său, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;

7. „încălcare a securității datelor cu caracter personal”: înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, la pierderea, la modificarea, la divulgarea neautorizată sau la accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal:

 • a) să fie prelucrate în mod legal și echitabil și într-un mod transparent pentru persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • b) să fie colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică și istorică sau în scopul protecției datelor cu caracter personal nu este considerată incompatibilă cu scopul inițial. scopuri de cercetare sau în scopuri statistice („limitarea scopului”);
 • (c) acestea trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”);
 • (d) trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că scopurile prelucrării ștergerea sau rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care sunt inexacte în scopurile prelucrării („exactitate”);
 • (e) să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru perioade mai lungi numai în cazul în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel cum se prevede în prezentul regulament, pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate („limitare stocare limitată”);
  (f) să fie prelucrate astfel încât să se asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin punerea în aplicare a unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate („integritate și confidențialitate”).

Operatorul este responsabil pentru respectarea celor de mai sus și trebuie să poată demonstra această respectare („responsabilitate”).

Gestionarea datelor

Rezervarea camerelor, cerere de ofertă, cerere de ofertă pentru nuntă, cerere de ofertă pentru eveniment

1. Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor procesate și scopul gestionării datelor:

Date cu caracter personal
Scopul prelucrării
Nume (nume și prenume)
Nume și prenume (nume, prenume, prenume, nume, prenume, nume și prenume)
Adresa de e-mail
Contactați-ne.
Număr de telefon
Pentru a vă contacta, pentru a vă face rezervarea, pentru a solicita o ofertă și pentru a vă factura mai eficient.
Numele și adresa de facturare
Pentru a emite factura în forma corectă și pentru a crea, a defini conținutul, a modifica și a monitoriza executarea contractului, a factura taxele care decurg din acesta și a solicita orice pretenții aferente.
Date privind rezervarea (data și ora, ora de sosire, ora de plecare, numărul de adulți, numărul de copii, vârsta copiilor, tipul de pensiune, tipul de cameră).
Pentru a vă permite să faceți o rezervare și să solicitați o ofertă.
Data rezervării/solicitării unei camere
Efectuați o operațiune tehnică.
Adresa IP în momentul rezervării/solicitării
Operațiune tehnică efectuată.

Adresa de e-mail nu trebuie să conțină neapărat date cu caracter personal.

2. Părți interesate: Toți cei în cauză pe site -ul web sunt cu toții preocupați.

3. În cazul în care utilizatorul a rezervat o cameră în sistemul furnizorului de servicii, a fost încheiat un contract, iar termenul de ștergere a datelor cu caracter personal este diferit pentru înregistrările contabile, deoarece aceste date trebuie păstrate timp de 8 ani în conformitate cu articolul 169 alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea.
Documentele contabile (inclusiv conturile din registrul general, înregistrările analitice sau detaliate) care susțin în mod direct și indirect conturile contabile trebuie păstrate timp de cel puțin 8 ani într-o formă lizibilă, care poate fi recuperată prin trimitere la înregistrările contabile

4. Controlorii de date cu caracter personal care au dreptul să cunoască datele sunt destinatarii datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi procesate de personalul de vânzări și marketing prin respectarea principiilor de mai sus.

5. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor:

 • Persoana vizată poate solicita operatorului accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, și
 • să se opună prelucrării acestor date cu caracter personal; și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

6. Puteți iniția acces la date cu caracter personal, ștergeți, modificați sau restricții de procesare, portabilitate a datelor și protest împotriva procesării datelor în următoarele moduri:

 • prin poștă, la adresa de la 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11,
 • prin e-mail la adresa de e-mail ,
 • prin telefon la numărul +36 20/933-9499.

7. consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b), din Regulamentul Infotv. articolul 5 alineatul (1), articolul 169 alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea și articolul 13/A alineatul (3) din Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (denumită în continuare „Legea Elker”):
Furnizorul de servicii poate prelucra datele cu caracter personal care sunt indispensabile din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului. Furnizorul de servicii trebuie, în alte condiții egale, să aleagă și, în orice caz, să utilizeze mijloacele utilizate pentru furnizarea serviciului societății informaționale astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă sunt absolut necesare pentru furnizarea serviciului și pentru îndeplinirea celorlalte scopuri specificate în prezenta lege, dar, în acest caz, numai în măsura și pe durata necesare.

8. Vă informăm că

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră.
 • Sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal pentru ca noi să vă îndeplinim rezervarea sau să răspundem la cererea dvs. de ofertă
 • dacă nu ne furnizați datele, ne vom afla în imposibilitatea de a vă procesa rezervarea sau cererea de ofertă.

Procesatorii de date utilizați

Furnizor de servicii de găzduire:

1. Activitatea desfășurată de persoana împuternicită de către procesatorul de date: Serviciul de găzduire

2. Numele și datele de contact ale persoanei împuternicite de către procesator:

 • Bábelhal Webstudio Kft.
 • Adresă: Bábjalwell Bábel Kft.
 • E-mail:
 • Număr de telefon: +37 83/777-603

3. Faptul gestionării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: toate datele personale furnizate de persoanele vizate.

4. Domeniul de aplicare al părților interesate: toate părțile interesate care utilizează site -ul web.

5. Scopul gestionării datelor: pentru a face site -ul web disponibil și a funcționa corect.

6. Durata prelucrării, termenul limită pentru ștergerea datelor.

7. Baza legală pentru procesarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) și (f), precum și actul CVIII din 2001 cu privire la anumite probleme ale serviciilor comerciale electronice și al serviciilor societății informaționale.

Gestionarea modulelor cookie (cookie)

1. Faptul de gestionare a datelor, sfera de aplicare a datelor prelucrate: număr unic de identificare, date, date

2. Sfera de aplicare a părților interesate: Toți cei implicați în site -ul web sunt în cauză.

3. Scopul prelucrării: identificarea utilizatorilor și urmărirea vizitatorilor.

4. Durata prelucrării, termenul limită pentru ștergerea datelor:

Tipul de cookie
Cookie-uri de sesiune (cookie-uri de sesiune)
Cookie -uri constante sau salvate
Temeiul juridic pentru prelucrare
Permanent sau temporar (permanent) Permanent sau temporar (permanent) Permanent sau temporar (permanent) Permanent sau temporar (permanent) Permanent sau temporar (permanent)
Durata prelucrării datelor
Perioada până la sfârșitul sesiunii relevante a vizitatorului
Până la ștergerea persoanei vizate, până la maximum 30 de zile
Date prelucrate
connect.sid

5. Posibile controlere de date eligibile: Controlerul de date nu gestionează datele cu caracter personal folosind cookie -uri.

6. 6. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor: subiectul de date are posibilitatea de a șterge cookie -urile din meniul/setările browserelor, de obicei, în timpul articolului de meniu de protecție a datelor.

7. Baza legală pentru gestionarea datelor: persoana vizată nu trebuie să consimte dacă scopul exclusiv al utilizării cookie -urilor este de a transmite comunicarea prin intermediul rețelei de comunicații electronice sau solicitată în mod expres de către abonat sau utilizator, furnizorul de servicii trebuie să fie furnizat de către furnizorul de servicii.

Utilizarea Google Analytics

1. Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza utilizării site-ului web vizitat de către Utilizator.

2. Informațiile generate de cookie despre site-ul web pe care îl utilizați sunt de obicei transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. 3. Prin activarea anonimizării IP pe site-ul web, Google va scurta în prealabil adresa IP a Utilizatorului în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European.

3. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorul site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului.

4. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului în cadrul Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date deținute de Google. 5. Stocarea de cookie-uri poate fi împiedicată de către Utilizator prin intermediul setărilor corespunzătoare ale browserului, dar vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil ca nu toate funcțiile acestui site web să fie pe deplin funcționale. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze informații despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) prin intermediul cookie-urilor, descărcând și instalând plug-in-ul pentru browser disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Contact clienți

1. Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor procesate și scopul gestionării datelor:

Date cu caracter personal
Scopul prelucrării
Nume, adresă de e-mail, număr de telefon.
Contact, identificare, executarea contractelor, scop comercial.

2. Părți interesate: toate părțile interesate cu controlorul de date/e -mail/contactate personal sau relația contractuală sunt în cauză.

3. Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Prelucrarea datelor trebuie să dureze până la 5 ani de la contractul dintre controlorul de date și persoana vizată sau, în cazul cererilor, la 5 ani de la contract.

4. Controlerele de date cu caracter personal care au dreptul să cunoască datele sunt destinatarii datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi procesate de personalul autorizat al controlorului de date, respectând principiile de mai sus.

5. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor:

 • Datele de date se poate aplica pentru accesul de la controlorul de date la datele personale relevante pentru acesta, rectificarea, ștergerea sau restricția procesării sale și
 • Subiectul de date are dreptul la mass -media și retragerea consimțământului în orice moment.

6. Puteți iniția acces la date cu caracter personal, ștergeți, modificați sau restricții de procesare și portabilitatea datelor în următoarele moduri:

 • prin poștă, la adresa de la 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11,
 • prin e-mail la adresa de e-mail ,
 • prin telefon la numărul +36 20/933-9499.

7. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor:

7.1. Articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din GDPR.

7.2. 5 ani în cazul executării creanțelor care decurg din contract în conformitate cu articolul 6:21 din Legea V din 2013 privind Codul civil.

6:22. § [Termen de prescripție]
(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta lege, creanțele se prescriu după cinci ani.
(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data la care creanța devine exigibilă.
(3) Un acord de modificare a termenului de prescripție trebuie să fie în scris.
(4) Un acord de excludere a termenului de prescripție este nul și neavenit. 8.

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract și pentru a face o ofertă.
 • Sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal pentru a ne permite să vă îndeplinim comanda/altă cerere.
 • Nerespectarea obligației de a furniza datele va avea ca rezultat imposibilitatea noastră de a vă procesa comanda/solicitarea.

Contactați

1. Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor procesate și scopul gestionării datelor:

Date cu caracter personal
Scopul prelucrării
Nume
Identificare
Adresa de e-mail
Contact, trimiterea de mesaje de răspuns
Numărul de telefon
Contact
Conținutul mesajului
Necesar pentru a răspunde
Data contactului
Efectuați o operațiune tehnică.
Adresa IP la momentul contactului
Operațiunea tehnică efectuată.

Adresa de e-mail nu trebuie să conțină date cu caracter personal.

2. Domeniul de aplicare al părților interesate: toate părțile interesate care trimit un mesaj prin formularul de contact.

3. Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: aceasta va avea loc până la cererile de ștergere a subiectului de date.

4. Persoana cu posibile controlere de date care au dreptul să cunoască datele: datele cu caracter personal pot fi procesate de controlorul de date de către personalul autorizat.

5. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor:

 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

6. Puteți iniția acces la date cu caracter personal, ștergeți, modificați sau restricții de proces:

 • prin poștă, la adresa de la 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11,
 • prin e-mail la adresa de e-mail ,
 • prin telefon la numărul +36 20/933-9499.

7. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b).

8. Dorim să vă informăm

 • prezenta prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră și este necesară în scopul de a vă contacta sau de a vă face o ofertă
 • Sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal pentru a ne contacta.
 • Dacă nu furnizați datele, veți fi în imposibilitatea de a contacta furnizorul de servicii.

Buletin informativ, activitate DM

1. În conformitate cu articolul 6 din Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activității economice de publicitate, utilizatorul poate consimți în mod expres și în prealabil să fie contactat de către furnizorul de servicii cu oferte publicitare și alte trimiteri poștale la datele de contact furnizate în momentul înregistrării.

2.În plus, clientul poate consimți la furnizorul de servicii pentru a gestiona informațiile personale necesare pentru a trimite oferte de publicitate.

3.În acest caz, Furnizorul de servicii va șterge din evidențele sale toate datele cu caracter personal necesare pentru trimiterea mesajelor publicitare și nu va contacta utilizatorul cu alte oferte publicitare. 2.3.4. Utilizatorul se poate dezabona de la publicitate făcând clic pe linkul din mesaj.

4. Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor prelucrate și scopul prelucrării datelor:

Date cu caracter personal
Scopul prelucrării
Nume, adresă de e-mail.
Identificare, pentru a permite abonarea la buletinul informativ
Data abonării
Executarea unei operațiuni tehnice.
Adresa IP în momentul abonării.
Operațiune tehnică efectuată.

5. Părți interesate: toți cei afectați de buletinul informativ.

6. Scopul prelucrării: trimiterea de mesaje electronice (e-mail, SMS, mesaje push) care conțin publicitate către persoana vizată, furnizarea de informații despre informații curente, produse, promoții, caracteristici noi etc.

7. Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Prelucrarea datelor este până la retragerea Declarației de consimțământ, adică dezabonează.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor:

 • Persoana vizată poate solicita operatorului accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și
 • să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal; și
 • dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

10. Puteți iniția acces la date cu caracter personal, anulare, modificare sau restricții, portabilitate sau protest al datelor în următoarele moduri:

 • prin poștă, la adresa de la 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11,
 • prin e-mail la adresa de e-mail ,
 • prin telefon la numărul +36 20/933-9499.

11. Persoana vizată se poate dezabona de la newsletter în orice moment, în mod gratuit.

12. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

 • MailChimp
 • The Rocket Science Group, LLC
 • 675 Ponce de Leon Ave NE
 • Suite 5000
 • Atlanta, GA 30308 USA

13. Baza legală pentru prelucrarea datelor: contribuție la persoana vizată, articolul 6 alineatul (1) litera (a) și (f) și actul XLVIII din 2008 cu privire la condițiile de bază și anumite limite ale activității de publicitate economică. Articolul 6 alineatul (5) din act:

Agentul de publicitate, furnizorul de servicii de publicitate sau editorul anunțului publicitar ține un registru al datelor cu caracter personal ale persoanelor care și-au dat consimțământul în limitele specificate în consimțământ. Datele înregistrate în acest registru – referitoare la destinatarul publicității – pot fi prelucrate numai în conformitate cu consimțământul dat în formularul de consimțământ, până la retragerea acestuia, și pot fi divulgate unor terțe părți numai cu acordul prealabil al persoanei în cauză.

14. Dorim să vă informăm

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și pe interesul legitim al furnizorului de servicii.
 • Sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal dacă doriți să primiți buletine informative de la noi.
 • În cazul în care nu furnizați aceste informații, vom fi în imposibilitatea de a vă trimite un buletin informativ.

Tratarea reclamațiilor

1. Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor procesate și scopul gestionării datelor:

Date cu caracter personal
Scopul prelucrării
Numele și prenumele
Identificare, date de contact
Adresa de e-mail
Persoana de contact
Număr de telefon
Persoană de contact
Numele și adresa de facturare
Identificarea și tratarea reclamațiilor privind calitatea, a întrebărilor și a problemelor legate de servicii.

 

2. Domeniul de aplicare al părților interesate: toate părțile interesate de pe site -ul web web și se plâng de obiecții de calitate.

3. Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Copii ale procesului -verbal al obiecției, transcrierii și răspunsul dat la acestea sunt prevăzute în ACT CLV din 1997 privind protecția consumatorilor. 17/a. (7) din lege se păstrează timp de 5 ani.

4. Controlorii de date personale care au dreptul să cunoască datele sunt destinatarii datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi procesate de personalul de vânzări și marketing prin respectarea principiilor de mai sus.

5. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor:

 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și
 • să se opună prelucrării acestor date cu caracter personal; și
 • dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

6. Puteți iniția acces la date cu caracter personal, ștergeți, modificați sau restricții de procesare, portabilitate a datelor și protest împotriva procesării datelor în următoarele moduri:

 • prin poștă, la adresa de la 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11,
 • prin e-mail la adresa de e-mail ,
 • prin telefon la numărul +36 20/933-9499.

7. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) și articolul 17/A alineatul (7) din Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor.

8. Dorim să vă informăm

 • Furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe o obligație legală.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea contractului.
 • Obligația de a furniza date cu caracter personal pentru ca noi să putem trata reclamația dumneavoastră.
 • nerespectarea obligației de a furniza datele va avea drept consecință imposibilitatea noastră de a vă trata reclamația.

Protecția internă a datelor (fișa de date)

1. Temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD.

2. Scopul gestionării datelor: respectarea cerințelor legale pentru impozitul pe turism.

3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Atâta timp cât autoritatea competentă poate verifica îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legislație, termenul limită pentru contract, în conformitate cu 31 decembrie, anul 7.

4. Datele prelucrate: nume, e-mail, adresă, număr de carte de identitate, naționalitate, data nașterii, număr de înregistrare, alte date cu caracter personal.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

9. Puteți iniția acces la date cu caracter personal, ștergeți, modificați sau restricții de procesare și portabilitatea datelor în următoarele moduri:

 • prin poștă, la adresa de la 4200 Hajdúszoboszló Böszörményi utca 11,
 • prin e-mail la adresa de e-mail ,
 • prin telefon la numărul +36 20/933-9499.

Pagini comunitare

1. Fapt de colectare a datelor, gama de date procesate: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / YouTube / Instagram etc. Numele înregistrat pe rețelele de socializare și imaginea de profil public a unui utilizator.

2. Domeniul de aplicare al celor în cauză: toți părțile interesate care s -au înregistrat la Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / YouTube / Instagram etc. pe site -urile de rețele sociale și „le -a plăcut” site -ul.

3. Scopul colectării datelor: împărtășirea sau promovarea anumitor elemente de conținut, produse, promoții sau site -ul web în sine pe site -urile de rețele sociale, pentru a promova și promova site -ul în sine.

4. Datele sunt prelucrate pe site-urile de socializare, astfel încât durata prelucrării, modul în care sunt prelucrate datele și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de regulile site-ului de socializare în cauză.

5. Baza legală pentru gestionarea datelor: consimțământul voluntar al datelor care este supus gestionării datelor cu caracter personal pe site -urile de rețele sociale.

Relațiile cu clienții și alte prelucrări de date

1. Dacă controlorul de date are o întrebare atunci când utilizați serviciile noastre sau poate avea o problemă cu persoana vizată, puteți contacta controlerul de date în modurile specificate pe site-ul web (telefon, e-mail, rețele de socializare, etc.) .

2. Controlor de date E -mail, mesaje, telefon, Facebook, etc. Dezactivează informațiile furnizate cu numele și adresa de e-mail a persoanei interesate și a altor date cu caracter personal voluntar, până la 2 ani de la dezvăluire.

3. Oferim informații despre procesarea datelor care nu sunt listate în acest prospect la înregistrarea datelor.

4. Furnizorul de servicii trebuie să furnizeze informații, să comunice, să transfere sau să furnizeze documente în cazul unei cereri excepționale sau pe baza autorizării legii.

5. În aceste cazuri, furnizorul de servicii emite date cu caracter personal și în măsura necesară pentru a atinge scopul cererii, unde a indicat scopul exact și domeniul de aplicare al datelor.

Drepturile persoanelor vizate

1. Dreptul de acces: aveți dreptul să primiți feedback de la controlerul de date pentru a vedea dacă procesarea datelor cu caracter personal este în curs și, dacă este în curs de desfășurare a unei astfel de procesare a datelor, are dreptul să aibă acces la datele cu caracter personal și la informațiile enumerate în regulament.

2. Dreptul la rectificare: Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

3. Dreptul de ștergere: aveți dreptul să ștergeți datele dvs. personale pe dvs. fără nicio întârziere nejustificată la cererea dvs., iar controlerul de date este obligat să șteargă datele personale referitoare la dvs. fără o întârziere nejustificată.

4. Dreptul de a fi uitat: În cazul în care operatorul a divulgat datele cu caracter personal și are obligația de a le șterge, acesta va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa operatorii care prelucrează datele că ați solicitat ștergerea legăturilor către datele cu caracter personal în cauză sau a copiilor acestora.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării:

 • Contestați exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică pentru o perioadă de timp care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;
 • v-ați opus prelucrării; în acest caz, restricția se aplică pentru o perioadă de timp până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dvs. legitime.

6. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat unui operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator, fără ca operatorul căruia i-ați furnizat datele cu caracter personal să vă pună piedici (…).

7. Dreptul de a protesta: aveți dreptul să protestați în orice moment din motivele propriei situație împotriva procesării datelor dvs. personale (…), inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții.

8. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în aceste scopuri.

9. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar în mod semnificativ.

Alineatul precedent nu se aplică în cazul în care decizia:

 • Necesar să încheie sau să îndeplinească contractul dintre dvs. și controlor;
 • Este posibilă de către UE sau de legea statului membru aplicată controlorului de date, care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; obsesie
 • Te bazezi pe consimțământul tău explicit.

Termenul limită pentru acțiune

Controlerul de date vă va informa despre măsurile luate de cererile de mai sus fără întârziere nejustificată, dar în orice caz în termen de 1 lună de la primirea cererii.

Dacă este necesar, acest lucru poate fi prelungit cu 2 luni. Controlerul de date vă va informa despre prelungirea termenului limită în termen de 1 lună de la primirea cererii, indicând motivul întârzierii.

Dacă controlorul de date nu ia măsuri asupra cererii dvs., fără întârziere, dar nu mai târziu de o lună de la primirea cererii, vă veți informa despre cauzele măsurii și că vă puteți plânge la o autoritate de supraveghere și vă puteți exercita legal legal remediu.

Securitatea gestionării datelor

Controlerul de date și procesorul de date efectuează măsuri tehnice și organizaționale adecvate, ținând cont de știința și tehnologia și costul gestionării datelor, precum și natura, circumstanțele și obiectivele de gestionare a datelor, precum și drepturile și libertățile persoane naturale, cu probabilitate și severitate variabilă. Pentru a garanta nivelul de securitate a datelor la nivelul riscului, inclusiv, printre altele, dacă este cazul:

 • (a) pseudonimul și criptarea datelor cu caracter personal;
 • (b) asigurarea, integritatea, disponibilitatea și rezistența sistemelor și serviciilor utilizate pentru gestionarea datelor cu caracter personal;
 • (c) în cazul unui incident fizic sau tehnic, capacitatea de a restabili accesul la datele cu caracter personal și disponibilitatea datelor poate fi restabilită în timp util;
 • (d) O procedură pentru testarea, evaluarea și evaluarea în mod regulat a eficacității măsurilor tehnice și organizaționale pentru a garanta securitatea gestionării datelor.

Pentru a informa persoana vizată despre incidentul de confidențialitate

În cazul în care incidentul de protecție a datelor este probabil să aibă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor naturale, controlorul de date informează datele privind datele privind protecția datelor fără întârziere nejustificată.

Informațiile furnizate la persoanele vizate sunt prezentate în mod clar și clar naturii incidentului de protecție a datelor, iar numele și datele de contact ale ofițerului de protecție a datelor sau al altor contacte care furnizează informații suplimentare; Consecințele probabile rezultate din incidentul de confidențialitate sunt prezentate; Măsuri luate sau planificate de controlorul de date pentru remedierea incidentului de protecție a datelor, inclusiv măsuri pentru a atenua orice consecințe defavorizate care decurg din incidentul de protecție a datelor, poate, după caz.

Persoana în cauză nu trebuie să fie informată dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

 • Controlerul de date a efectuat măsuri tehnice și de protecție organizațională adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de incidentul de protecție a datelor, în special măsurile, cum ar fi aplicarea criptării, care o fac de neînțeles pentru persoanele care nu sunt autorizate la acces la datele privind datele cu caracter personal;
 • În urma incidentului de protecție a datelor, controlorul de date a luat măsuri suplimentare pentru a se asigura că este puțin probabil ca riscul ridicat să fie implementat cu privire la drepturile și libertățile persoanei vizate;
 • Informațiile ar necesita eforturi disproporționate. În astfel de cazuri, părțile interesate ar trebui să fie informate prin informații publicate public sau o măsură similară care să asigure informații la fel de eficiente despre părțile interesate.

Dacă controlorul de date nu a notificat încă persoanele care fac obiectul datelor privind protecția datelor, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare dacă este probabil ca incidentul de protecție a datelor să aibă un risc ridicat, poate comanda informarea datelor.

Anunțul unui incident de confidențialitate către autoritate

Incidentul de protecție a datelor nu este anunțat autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55 în cel mult 72 de ore de la incidentul de protecție a datelor, cu excepția cazului în care incidentul de protecție a datelor a fost informat de incidentul de protecție a datelor și, dacă este posibil, cel târziu, cel târziu la 72 de ore după posibil. Și libertățile. Dacă notificarea nu este făcută în termen de 72 de ore, trebuie să fie atașate și motivele de întârziere.

Plângere

Reclamațiile împotriva posibilelor încălcări ale controlorului de date pot fi utilizate de către Autoritatea Națională de Protecție a Datelor și Libertatea informațiilor:

 • Autoritatea națională de protecție a datelor și libertatea informațiilor
 • 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
 • Adresa poștală: 1530 Budapesta, căsuță poștală: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cuvânt de închidere

La pregătirea prospectului, am fost atenți la următoarea legislație:

 • Protecția persoanelor naturale în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal și fluxul liber al acestor date, precum și în abrogarea Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor), Regulamentul din aprilie 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 27.)
 • 2011 CXII. – acționează asupra informațiilor autodeterminarea și libertatea informațiilor (în continuare: InfoTv.)
 • 2001 CVIII. -A anumite probleme ale serviciilor comerciale electronice și ale serviciilor societății informaționale (în special a articolului 13/A)
 • 2008 XLVIII. – interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor;
 • 2005. XC. -De condițiile de bază și anumite limite ale activității de publicitate economică (în special articolul 6)
 • 2005 XC. Acționează asupra libertății electronice de informații
 • Actul C din 2003 privind comunicațiile electronice (în special articolul 155)
 • 16/2011. s. Revizuirea recomandărilor EAB/IAB privind practica de publicitate online bazată pe comportament
 • Recomandarea Autorității Naționale de Protecție a Datelor și Libertatea Informațiilor pentru Cerințe de confidențialitate pentru informații preliminare
 • Regulamentul NU 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 aprilie 2016) privind protecția persoanelor naturale în ceea ce privește datele cu caracter personal și fluxul liber al acestor date și abrogarea regulamentului CE

Documente descărcabile

Hajdúszoboszló, 2023. május 25.